Inleiding ehbo en ontruimingsplan

 

Inleiding en toelichting E.H.B.O. en Ontruimingsplan.


Het is wettelijk verplicht om in een kerkgebouw een E.H.B.O. en Ontruimingsplan te hebben. Tevens dient er de beschikking te zijn over een aantal hulpverleners.


De zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken tijdens de kerkdiensten berust bij het college van kerkrentmeesters als gevolg van Ordinantie 5 van de kerkorde, artikel 8, lid 1. Hierdoor is besloten ook de hulpverlening in het gebouw meer structuur te geven.


Er is een E.H.B.O. team binnen onze gemeente die regelmatig samenkomt en oefent. De hulpverlening zal in samenwerking met de (hulp)koster en de hulpverleners uitgevoerd worden.Doel E.H.B.O. plan:

Het E.H.B.O. team heeft als doel om tijdens de diensten en/of andere kerkelijke activiteiten zo nodig op professionele manier hulp te verlenen.

Het team zal dan ook minimaal 1 maal per jaar een avond organiseren waarop zij, onder professionele begeleiding, een oefening zal houden in het kerkgebouw.Doel ontruimingsplan:

Het ontruimingsplan heeft ten doel de ontruiming van het kerkgebouw zoveel als mogelijk is, ordelijk en doelmatig te laten verlopen.


Om eventuele hulpdiensten vrije doorgang te kunnen verlenen moeten de uitgangen vrij gehouden worden.Organisatie:

Bij een ontruiming heeft de coördinator de leiding geassisteerd door een team

bestaande uit vluchtweg begeleiders en E.H.B.O.-ers.


Tijdens een ontruiming zullen deze door middel van reflecterende hesjes duidelijk herkenbaar zijn.Het ontruimingsplan voorziet in de volgende calamiteiten:


A.    Brand

B.    Bommelding

C.    Explosiegevaar

D.    Gevaar t.g.v. gevaarlijke stoffen

E.    Afgaan van brandmelders

F.    Elektriciteit stoornis

G.    Ontruiming crèche verenigingsgebouw.De ontruimingsopdracht:


De ontruimingsopdracht wordt gegeven via de microfoon op de kansel.


De (hulp)koster is de coördinator en is hiervoor verantwoordelijk.


De opdracht wordt gegeven:


In geval van brand.

In geval van calamiteit.


De ontruimingsopdracht moet rustig en duidelijk worden gegeven en een aanwijzing bevatten welke (nood)uitgangen er gebruikt mogen worden.De vluchtwegen bij ontruiming:


De ontruiming geschied zoveel mogelijk verspreid via  alle beschikbare

  vluchtwegen.

In het ontruimingsplan wordt ervan uitgegaan dat langs de normale wegen kan  worden ontruimd.                                                                                                                                   
De ontruiming van het kerkgebouw:


-  Indien mogelijk verlaten de kerkgangers het gebouw via de dichtstbijzijnde vluchtweg.

-   De vluch twegbegeleiders assisteren de kerkgangers en tevens is bij elke

  (nood) uitgang een E.H.B.O -er aanwezig.


De vluchtwegen en de ontruiming van het kerkgebouw is visueel gemaakt op de plattegrond op bladzijde....  Daar is in hoofdstromen aangegeven hoe de ontruiming moet verlopen met een goede spreiding  over de vluchtwegen.Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:


Alle genoemde maatregelen gelden zolang het redelijk wijs mogelijk is.


Een ieder handelt zoals te doen gebruikelijk is en let op gevaar voor

  zichzelf in voor anderen.


Zo nodig worden de procedures herzien. De kerkrentmeesters

  zijn hiervoor verantwoordelijk.Evaluatie calamiteit:

Na een calamiteit vind een evaluatie plaats.Archivering:

Archivering van het plan vind plaats in de brandkast onder de trap.