Profielschets Gemeente

 

Onze Hervormde gemeente kan geplaatst worden in de modaliteit van gemeenten met een Gereformeerde Bondssignatuur. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke gedenk­dagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.

De gemeente heeft door deze Gereformeerde Bondssignatuur op het eiland Schouwen – Duiveland een streekfunctie.

 

In de beide sacramenten, te weten de bediening van het Heilig Avondmaal en de bediening van de Heilige Doop belijdt de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van God.

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisge­schriften van de kerk, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsvorm en Bekentenis van Athanasius.

De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van de vaderen. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenis­geschriften van de kerk, de Drie Formulieren van Enigheid, namelijk de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.