Mannenvereniging

 
 

Mannenvereniging Hervormde gemeente Sirjansland


Mannenvereniging Hervormd Sir in het kort

Elke maand komt de mannenvereniging Hervormd Sir samen in de kleine zaal achter de kerk. We beginnen zo’n avond om kwart voor acht in een ontspannen sfeer, met een gezellige ontmoeting en nadere kennismaking met elkaar, onder het genot van koffie of thee. Om acht uur vormen we kleine groepjes waarin we, na de opening, onderling van gedachten wisselen over het Bijbelgedeelte van die avond. We behandelen een Bijbelboek van begin tot eind en tekst voor tekst. Tijdens de voorbereiding van het Bijbelgedeelte door iedereen thuis en het samen bespreken op de mannenvereniging , ‘luisteren’ we samen wat de Heere ons in deze tijd daarin te zeggen heeft. We doen dat biddend, in het vertrouwen dat de Heilige Geest ons in alle Waarheid wil leiden. We streven naar een vertrouwelijke sfeer, waarin we onze levensvragen en ervaringen met onze God met elkaar kunnen delen. Iedereen die dit aanspreekt is welkom!


Ieder heeft z’n inbreng

Vooraf is er gelegenheid voor ontmoeting en kennismaking met koffie/thee.

Aan de tafels, voor groepjes van vier, kan ieder naar believen een plaats innemen.

Om 20:00 uur opent iemand van het bestuur, bij toerbeurt, de avond.

Daarna bespreken we het Bijbelgedeelte van deze avond tot 21:00 uur.

Na een kop koffie/thee bespreken we vanaf 21:10 uur de vragen uit de Hervormde Vaan. In dit blad voor Hervormde mannenverenigingen is ook een uitleg van het Bijbelgedeelte opgenomen, met aansluitend enkele vragen.

Om 21:30 sluiten we af. Een van de aanwezigen, die hiervoor enkele dagen vooraf wordt benaderd om niet overvallen te worden, doet dat met het opgeven van een Psalm en gebed.


Het gesprek in de groepjes

Het Bijbelgedeelte van de avond bespreken we tekst voor tekst, met oog voor de samenhang van de teksten en de bredere context. Omdat iedereen het Bijbelgedeelte thuis al heeft bestudeerd luisteren we vooral naar elkaar. We horen van elkaar wat de teksten ons en de gemeente van Christus hebben te zeggen, wat iemand heeft aangesproken, welke vragen er bij hem opkwamen, enzovoort. Door de kleine groepjes heerst er sneller een vertrouwelijke sfeer waarin ieder de mogelijkheid krijgt zich te uiten. Het is mooi als in elk groepje iemand enigszins leiding geeft aan het gesprek. Deze kan er dan op letten dat iedereen aan het woord komt en dat het hele Bijbelgedeelte binnen de tijd behandeld wordt.


Plenaire bespreking van de vragen

De vragen in de Hervormde Vaan over het Bijbelgedeelte van de avond bespreken we gezamenlijk. Ook hier krijgt iedereen de gelegenheid om zijn zienswijze naar voren te brengen. We hoeven niet altijd een antwoord te weten, en soms komen er meer vragen bij dan antwoorden. De vragen zijn soms meer bedoeld om ons aan het denken te zetten.


Doel van de mannenvereniging Hervormd Sir

Het doel van de mannenvereniging is vooral om ieder afzonderlijk en samen biddend te luisteren wat de Heere ons in deze tijd te zeggen heeft door middel van Zijn Woord. Daarbij is de hulp en inwachting van de Heilige Geest onmisbaar. Petrus spoort ons aan in 2Petr. 3:18 met de woorden: ‘Maar wast op (groei) in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus‘. Dat is ook ons verlangen, en daartoe willen we elkaar tot hulp zijn. Door elkaar te vertellen wat de Geest ons in Zijn Woord heeft laten zien. Dit alles willen we doen tot eer en verheerlijking van God, tot opbouw en versterking van ons geloof, en door aandacht te hebben voor elkaar ‘opdat niemand schijnt achter te blijven in de genade’ (Hebr. 4:1).

Dit vraagt van ons allen een verwachtende en gelovige houding, zoals bij Samuël in 1 Samuël 3:9: "Spreek Heere, want uw knecht hoort".