Kerkenraad

 

De kerkenraad

Dit college bestaat uit de bij de gemeente dienstdoende dienaar des Woords, de ouderlingen en de diakenen. Samen vertegenwoordigen zij de gemeente en zijn zij naast alle leden van de gemeente verantwoordelijk voor de instandhouding en opbouw van de gemeente.
Zij zijn hiervoor door de gemeente en mitsdien door God Zelf tot het ambt geroepen. Daarom is de kerkenraad ook geen bestuur of vereniging, maar een college waarin de drie ambten, die onze kerk kent (predikant/ ouderling/ diaken), zich beramen en bezinnen vanuit het Woord van God over de gang van het kerkelijke leven en op deze wijze ook leiding geven aan de gemeente.

Aan de kerkenraad is toevertrouwd:
- de zorg voor de verkondiging van het Woord en de bediening van de sacramenten (predikant);
- de zorg voor de (belijdenis)catechese en vorming (predikant);
- de herderlijke zorg voor de gemeente (predikant en ouderlingen);
- het opzicht over belijdenis en wandel van de gemeenteleden (predikant en ouderlingen);
- de dienst der barmhartigheid (diakenen);
- alle overige zaken, die naar de orde der kerk behoren tot het arbeidsveld van de kerkenraad (predikant, ouderlingen en diakenen).

De kerkenraad vergadert ongeveer 1 keer in de 5 weken.

Predikant:
Vacant


Ouderlingen - kerkrentmeester:
J. Maliepaard
M.W. Kik

Ouderlingen:

A. P. van der Meer (scriba)

A. L. van de Velde

  1. P.M. Capelle

P. M. Aarnoudse


Jeugd Ouderling

J. T. Koldijk


Diakenen:
W. Stoutjesdijk
L. Heijboer

D. Bolle


Rekeningnummer Diaconie: NL 39 RABO 0373710380